خبرها

اخبار

خبرها

 کنگره ترامپ وتوی کنگره
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کنگره نتوانست وتوی ترامپ را بشکند