خبرها

اخبار

خبرها

 را ترامپ بشکند نتوانست
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کنگره نتوانست وتوی ترامپ را بشکند