خبرها

اخبار

خبرها

 را کنگره را نتوانست
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • کنگره نتوانست وتوی ترامپ را بشکند